چین کابل گرمایش عایق بندی شده معدنی سازنده

PASIA INDUSTRIES LTD

———— گرمایش کابل MI

اخبار

September 22, 2020

کابل مخصوص عایق بندی مواد معدنی زره ​​پوش با موفقیت در وسیله نقلیه زیر آب در اعماق دریا استفاده می شود

کابل مخصوص عایق بندی مواد معدنی زره ​​پوش Pasia در وسیله نقلیه زیر آب در اعماق دریا استفاده می شود ، که سهمی در تحقیقات زیر آب در اعماق دریا دارد.

اطلاعات تماس