چین کابل گرمایش عایق بندی شده معدنی سازنده

PASIA INDUSTRIES LTD

———— گرمایش کابل MI

اخبار

November 9, 2020

بخاری راه اندازی مبتنی بر عنصر کابل حرارتی عایق بندی شده با مواد معدنی برای کارخانه شیمیایی ساخته شده ، طراحی و ساخته شده توسط پاسیا

بخاری راه اندازی مبتنی بر عنصر کابل گرمایشی عایق بندی شده برای مواد معدنی برای کارخانه شیمیایی که توسط شرکت Pasia ساخته و طراحی و ساخته شده است ، با موفقیت برای پروژه دستگاه هیدروژناسیون روغن سوخت به روغن پایه حلال پیشنهاد داده است.

اطلاعات تماس